D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Szmrecsanyi_Pal_1903_21.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szmrecsányi Pál 1903-21
B e s o r o l á s i   c í m : Szmrecsányi Pál 1903-21
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Tambo
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-09
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2014-12-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1903
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A grafika készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szmrecsányi Pál (1846-1908)
V I A F I d : 308720012
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szmrecsányi Pál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szmrecsányi Pál 1846 május 2-án született Daróczon, Sárosvármegyében, hova ősrégi nemes családja ennek a századnak a derekán Liptóból átköltözködött. A Szmrecsányi család már IV. Béla király alatt elnyerte a nemesi czímert és királyi adományképen Szmrecsány liptó-megyei községet, mély azután századokon keresztül családi fészkük maradt. Az új püspök nagyatyja, Szmrecsányi János Árvamegye követe volt több pozsonyi országgyűlésen. Atyja Szmrecsányi Ödön, anyja, született báró Berzeviczy Mária, leánya volt báró Berzeviczy Vincze akadémiai tagnak, a kassai magyar színház alapítójának és több éven át intendánsának. Tizenhat testvére közül Jenő jelenleg Sárosvármegye főispánja, Miklós a képzőművészeti társulat titkára, László kassai közjegyző, Károly honvédőrnagy s a törzstiszti tanfolyam tanára a Ludovika akadémiában, Lajos az egri érsek titkára. A mostani szepesi püspök, Szmrecsányi Pál, nyolczadik gyermeke volt szülőinek és otthon gondos nevelésben részesülvén, Eperjesen kezdte középiskoláit és a hat osztály bevégzése után 1862-ben, az egri kispapok közé vétetett fel és mint ilyen a cziszterczita-rend egri főgymnáziumában végezte el a 7-8 osztályokat kitűnő eredménynyel. A jeles tehetségű papnövendéket azután 1865. évben a budapesti egyetemre, a központi papnöveldébe küldték fel a theologiai tanfolyamra, hol csakhamar az első tanuló és a papnöveldéi önképzőkör elnöke lett. 1869 július 25-ikén fölszenteltetvén áldozópappá, Daróczon, családja körében tartotta primicziáját. Egyházi pályáját mint káplán Nyíregyházán kezdte ugyanazon év szept. 22-ikén, egy év múlva pedig Maklárra helyeztetett át segédlelkésznek, de még abban az évben kineveztetett egri főszékesegyházi hitszónokká. Már 1871-ben Bartakovics Béla egri érsek kinevezte udvari papjává. Midőn néhány évvel később Samassa József lett egri érsek, a kitűnő tehetségű fiatal papot, kihez már a központi szemináriumból szép emlék kötötte, rögtön érseki széke elfoglalása után, 1875 elején, kinevezte érseki titkárrá. 1881-ben kineveztetett az érseki főegyházmegyei hivatal igazgatójává és mint ilyen 1879-ben egri főszékesegyházi czímzetes kanonok, 1886 márczius 19-én pedig valóságos kanonok lett és mint "canonicus a latere" tovább is érseke oldala mellett maradt, kit rendesen elkísért a fővárosba, hol az előkelő körök szívesen látott vendége lön a rokonszenves megjelenésű, európai műveltségű fiatal pap. Szmrecsányi Pál 1888-ban thypultai czímzetes apáttá, 1891-ben egri érseki jogakadémiai igazgatóvá lett és 1891. évi deczember 4-én jelent meg a hivatalos lapban szepesi püspökké történt kineveztetése. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. deczember 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Morelli Gusztáv: Szmrecsányi Pál, az új szepesi püspök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 859x1309 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer