D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 621_740_pix_Oldal_66_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti második telefon-központ új palotája
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti második telefon-központ új palotája
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ray Rezső műépítész tervezés
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Ray
U t ó n é v : Rezső Vilmos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1876-1938
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-01-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 35. sz. (1910. augusztus 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Telefon
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : telefon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távbeszélőközpont
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távbeszélő-technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti második telefon-központ új palotája. - Ray Rezső műépítész tervezés.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az új budapesti telefonközpont palotájának felépítésével a kormány Ray Rezső műépítészt bizta meg, kinek terve igen jól helyezkedik el a Mária Terézia-tér és Német-utcza sarkán levő telektömbön. A palota két részből áll. Az első, mely a hivatalos helyiségeket foglalja magában a világosságra és tűzbiztonságra való tekintettel az épület utczai részén lesz, a második részben a személyzet talál elhelyezést, de azonkívül egy fiók postahivatal és egy anyagraktár is lesz az épületben. A. kapcsoló-termek, melyek nagysága eddig egyedülálló, valósággal imponálni fognak méreteikkel. A tervező műépítész ezeket a kapcsoló-termeket, hol 18,000 előfizetőnek fogják telefonforgalmát lebonyolítani, úgy rendezte be, hogy a termeket erkélyekkel ketté osztotta. Ez a négy telefonterem összeköttetésben áll egy nagy központi hall-al, melynek hetven méter a hoszsza és tizenkét méter a szélessége. Ennek az összeköttetésnek kiváló előnyét akkor látjuk Ray Rezső alkotásában, ha valami pánik vagy tűzveszély keletkezik az épületben. Ekkor az összes személyzet az oldalajtókon mindenünnen a központi hall-ba juthat, honnan veszély nélkül juthat ki a szabadba. Telefonközpontoknál a tűzveszélyre kétszeres gondot kell fordítani s e berendezéssel nagyon emelte az épületben alkalmazottak tűzbiztonságát.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. augusztus 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti állami telefon-központ rendező helyisége
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti állami telefon-központ bevezető tornya a főposta épületén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2363x1606 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna