D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 741_860_pix_Oldal_34_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A vágváraljai régi Balassa-kastély kertjének bejárata
B e s o r o l á s i   c í m : Vágváraljai régi Balassa-kastély kertjének bejárata
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-01-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 39. sz. (1910. szeptember 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bejárat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vágváralja
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A vágváraljai régi Balassa-kastély kertjének bejárata. - Balogh Rudolf fölvétele.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Podrágyvárát a Podmaniniek építették, a későbbi századokban a Balassák lettek a vár urai. Az utolsó várúr báró Balassa Simon de Balassa-Gyarmath volt, a ki Giczi Magdalénát vette nőül. Podrágyvára ez időben már oly rozoga állapotban volt, hogy renoválni kellett volna. Balassáék azonban mást határoztak. Lent, a vár tövében új kastélyt építettek, leköltöztek a várból, mely idők során át rommá vált. Az új kastélyt, - miként az a bejáró kapu felett bevésett feliraton ma is olvasható - báró Balassa Simon és neje, Giczi Magdaléna 1631-ben építették.
A kastély termeinek falait falfestményekkel, latin és magyar felírásokkal és rigmusokkal ékesítették. Jelenleg báró Popper Árminné tulajdona. Már régóta lakatlan és esőverte falai omladozóban vannak.
A vakolatot némely helyen csak nagy vigyázattal és nehezen lehetett eltávolítani. Több órai munka után sikerült a vakolat egy részét sértetlenül lefejteni és előtűnt a vers második strófája is több falfestménynyel. Sajnos, a vers teljes szövegét nem lehetett megmenteni, mivelhogy a vers szövegének egy része az esőtől lemálló vakolattal együtt már régebben lehullt és elporladt. A vers, mely arról szól, hogy milyennek kell lennie a jó asszonynak, két strófából áll, s minden strófa tizennyolcz verssorból.
Úgy a versfelirat, mint a falfestmény a kastély emeleti részének középső termében találhatók. A verses felirat a baloldali ablak felett van. A falfestmény halvány kadmium sárga alapon, aczélkék színnel van kézzel festve, a természetes nagyság négyszeres nagyságában, stilizált szőlőinda-ágakkal és levelekkel. A rajz alulról fölfelé halad és a padlótól, számítva körülbelül két méter magasságban kezdődik, a mennyezetig terjedő, körülbelül másfél méter széles csíkban, s bizonynyal az egész szobakörül fut. E teremben a mennyezet egy része beszakadt, a többi helyén ép fagerendázatú. További falfestés található a szomszéd szobában, kariatid alakok között tíz-tizenkét darab körülbelül egy méter magasságú festett czimer latin felírásokkal. Valószínű, hogy ez a terem volt a kastély czimerterme. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. szeptember 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: A vágváraljai régi Balassa-kastélyból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2566x1826 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna