D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0353_0472_pix_Oldal_14_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Repülőgépek lezuhanása
B e s o r o l á s i   c í m : Repülőgépek lezuhanása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tarron gépének romjai
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-08-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 19. sz. (1911. május 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : repülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülőgép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lezuhanás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : baleset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tarron, Édouard (1878-1911)
V I A F I d : 46751449
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1911
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Repülőgépek lezuhanása.
Tarron gépének romjai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A haladás bajnokainak újabb áldozatát siratja egész Francziaország, a tiszti pilótáknak immár ötödikét. Halála rettenetes volt s a maga nemében megrázó, mert Tarron kapitánynyal nemcsak a pilóta, hanem az értékes tiszt, az elméletileg képzett mechanikus is elveszett. Gyakorlatról tért haza. Jókedvűen indult el Orleansból, biztosan szelte gépével a lég oczeánját s Saint Cyr fölé érkezve még a villacoublay-i hangár-város felé vette útját. Nyolczszáz méternyi magasságból hatalmas körivekben szállott alá, a midőn egyszerre nem tudni minő okból, gépe többé nem engedelmeskedett. Megkezdődött az élet-halál küzdelem. A pilóta nem veszíti el önuralmát, megkísért minden emberit. Azonban a gép hol alábukik, hol felemelkedik, tova siklik s végül is szárnyaszegett madárként többször megperdülve alázuhan, harmincz méternyivel odébb pedig az alaktalan tömeggé vált vezető."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. május 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Repülőgépek lezuhanása: Fabre vizen is járó repülőgépe. Fabre tengerbe zuhant aero-hidrohidroplána
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1682x1076 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna