D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0473_0592_pix_Oldal_09_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest régi szobrai
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest régi szobrai
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Petrik
U t ó n é v : Albert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1877-1916
V I A F I d : 306154012
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 24. sz. (1911. június 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Jan Nepomucký (1345?-1393)
V I A F I d : 22538336
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kristóf, Szent (?-251?)
V I A F I d : 33245048
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szent Rókus (1295-1327)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Flórián, Szent (24?-304)
V I A F I d : 84075140
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapest régi szobrai. - Petrik Albert fölvételei.
1. A régi hajóhídon állott Nepomuki Szent János (most az Eötvös-tér 2. sz. udvarában). 2. A Nagy Kristóf. 3. Szent Rókus az óbudai Szent-Háromság szobron. 4. Az óbudai Flórián-téri csoportozat 1762-ből. 5. Az óbudai Szent Flórián 1740-ből.
1. Hébé. Kut-szobor a Lloyd-épület udvarán. 2. Neptun. Kut-szobor a miniszterelnöki palota udvarán. 3. Flóra-szobor a Nádor-utcza 9. sz. ház kapufülkéjében. 4. Kut-szobor a Mária Valéria-utcza 3. sz. házban. 5. Kut-szobor az Attila-körűt 32. sz. ház udvarában. 6. Flóra, Dunaiszki L. műve a Bálvány-utcza 20. sz. házban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2. kép: NAGY KRISTÓF SZOBRA, a váci utcában állítólag Bauer Mihály budai szobrász műve. (Szana. Száz év stb. 22.) Az egyik egykorú lapban, a Honművészben, (1833. 603.) azonban azt találjuk följegyezve, hogy a kérdéses művet Pauer József pesti képfaragó alkotta. Az utca felé gömbölyödő sarkán a szegletháznak azelőtt Nagy Kristófnak festett képe foglalt helyet. Birli doktor, a ház műszerető tulajdonosa 1833-ban a régi dísztelen festményt levétette s helyébe homokkőből meg csináltatta az említett képfaragóval a szent vértanú szobrát, a mely talpazatával együtt négy öl s egy láb magas, úgy hogy Kristóf feje a második emeletet érinti. -19. Forrás: mke.hu
3. kép: Az 1738-39. évi pestisjárvány Óbuda lakosságának közel felét elpusztította. Az áldozatok emlékére és hasonló csapás elkerülésének kegyelméért 1740-re készült el a Szentháromság-szobor, Segetha Tamás bíró és gróf Zichy Péterné támogatásából és a helyi lakosság adományaiból. A szobrot az Árpád-híd lehajtójának építése miatt 1950-ben (egyes források szerint 1956-ban) lebontották, darabjait a Kiscelli Múzeumban helyezték el. Felújítása 2000-re készült el, és a régi helyének közelében állították fel. Az eredeti alkotó ismeretlen, restaurálta Szomolányi Péter. Forrás: egykor.hu
4. kép: A Fogadalmi oltár (közismertebb nevén Szent Flórián-szoborcsoport) Budapest III. kerületében, a Flórián téren található szoboregyüttes, amelynek oltárszerű talapzatán három, a tűzvész, a döghalál és a földrengés ellen oltalmazó védőszent kőszobra látható. Az 565 cm magas, sóskúti mészkőből készült barokk szoboregyüttes egy 350×110 cm-es alapterületű, három részes közös posztamensen nyugszik, melyet két oldalról egy-egy 75 cm-es díszes támasz vesz közre. A hármas tagolású oltár magassága 145 cm. Bal oldalán, oszlopon emelkedik Szent Flórián szobra, középen Borromeo Szent Károly térdepel egy kisded angyallal, a jobb oldali oszlopon pedig Néri Szent Fülöp látható. A szoborcsoportot 30 cm magas mészkő alapzatra épített, 50 cm-es öntött vaskorlát veszi körül. Forrás: Wikipédia
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lakat Imre: Nepomuki Szent János, 1790 körül
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bauer Mihály - Háry Gyula: Nagy Kristóf szobra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Veres Kálmán: Szigetvár, Szent Rókus kutyával
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2476x3378 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna