D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0713_0832_pix_Oldal_14_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Beöthy Zsolt születésnapi ünnepe a komáromi Erzsébet-szigeten levő nyaralójában szeptember 4-én
B e s o r o l á s i   c í m : Beöthy Zsolt születésnapi ünnepe a komáromi Erzsébet-szigeten levő nyaralójában szeptember 4-én
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Wojtourek
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 37. sz. (1911. szeptember 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Beöthy Zsolt (1848-1922)
V I A F I d : 73093732
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Fejérpataky László (1857-1923)
V I A F I d : 59465832
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Várdai Béla (1879-1953)
V I A F I d : 306153851
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rákosi Szidi (1852-1935)
V I A F I d : 276782593
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Berzeviczy Albert (1853-1936)
V I A F I d : 47543765
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Darányi Ignác (1849-1927)
V I A F I d : 58444924
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kozma Andor (1861-1933)
V I A F I d : 121444704
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Láng Nándor (1871-1952)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Császár Elemér (1874-1940)
V I A F I d : 12432291
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Beöthy László (1860-1943)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Schmidt József (1848-1928)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Alapi Gyula (1872-1936)
V I A F I d : 75781486
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Beöthy Zsolt születésnapi ünnepe a komáromi Erzsébet-szigeten levő nyaralójában szeptember 4-én. - Wojtourek fölvétele.
Az asztal baloldalán ülnek: Fejérpataky László, Várdai Béla, Beöthy Zsolt: az asztalfőnél áll Beöthy Zsoltné, jobbján Berzeviczy Albert, balján Darányi Ignácz, előbbre a jobbsoron Kozma Andor, Lippay Zoltán, Láng Nándor, Császár Elemér, Lőrinczy György, Takáts Sándor, Beöthy Lászlóné, Beöthy László. A háttérben állnak : Schmidt József nyugalmazott államtitkár, Alapi Gyula.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Beöthy Zsolt (Buda, 1848. szeptember 4. - Budapest, 1922. április 18.) irodalomtörténész, esztéta, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a konzervatív szellemű irodalom és irodalomtudomány egyik vezető alakja a századfordulón.
A pesti egyetemen jogot hallgatott 1867 és 1870 között. 1870-71-ben a bécsi és müncheni egyetemeken tanult. 1871 és 1875 között tisztviselő volt a Pénzügyminisztériumban. 1872-ben házasságot kötött Rákosi Szidi színésznővel. Ekkor kezdte szépírói pályáját. 1873 és 1874 között az Athenaeum szerkesztőjeként működött. 1875-ben tanári, majd 1877-ben bölcsészdoktori diplomát szerzett, ugyanebben az évben elvált Rákosi Sziditől. Ettől fogva tanított: 1875-82-ben reáliskolában, majd 1878-tól egyetemi magántanárként, 1883-tól az esztétika rendkívüli, 1886-tól haláláig rendes tanára volt a budapesti egyetemen. 1915-1916-ban ő volt az egyetem rektora. 1890-1920 között a budapesti országos tanárvizsgáló bizottság elnöke volt. 1903-tól a főrendiház tagja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bokor Gyula: A Beöthy Zsolt kertje és nyaralója a komáromi Erzsébet-szigeten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2553x1945 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna