D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 717_836_pix_Oldal_08_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Halotthamvasztás Indiában
B e s o r o l á s i   c í m : Halotthamvasztás Indiában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Holttest a máglyán
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Mellette az emberek lábánál az előbb elégetett máglya maradványai
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 59. évf. 37. sz. (1912. szeptember 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : halott
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hamvasztás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : India
G e o N a m e s I d : 1269750
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Halotthamvasztás Indiában.
Holttest a máglyán; Mellette az emberek lábánál az előbb elégetett máglya maradványai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hinduknak az a hiedelmük, hogy ha halottaikat a Ganges szent vizében megmártják s Benaresben égetik el, a túlvilágon sokkal nagyobb boldogságban lesz részük, mint különben. Ezért a vagyonos hinduk palotákat építtettek és építtetnek a Ganges partjára, s ha érzik, hogy haláluk órája közeledik, oda költöznek és e szent városban hunyják le szemüket. A szegény haldoklókat - kik sokszor az úton halnak meg - s a halottakat több napi járóföldrül is elhozzák ide. Azonkívül az évenként megforduló több százezer zarándok, szent férfiak, s fakirok közül is sokan hunynak el itt, úgy hogy a szent városban a Ganges partján a halottakat némely napon százával égetik el.
A halottakat bambusznádból készült létrára kötve és fehér gyolcsba takarva viszi két ember a vállán. A fehér szövetre különböző színekkel jelek vannak ráfestve a halott arcza és melle tájékán, melyek a nemet jelzik. A halottvivőket néhány hozzátartozó s ismerős kiséri, halkan, monoton hangon énekelve. A halottat leviszik a Ganges partjára az elégetésre kijelölt számos helyek egyikére, itt belemártják egész hónaljig a folyóba s az arcza helyén meglocsolják. Addig hagyják a vízben, míg a közeli fakereskedőnél beszerzik az elégetéshez szükséges fát, a mely a halott, illetve hozzátartozóinak anyagi viszonyaihoz mérten illatos, drágább és több, vagy pedig kevesebb és olcsóbb minőségű. Ezután megcsinálják a máglyát, melyre a halottat ráfektetik. Pár darab fát a testre is tesznek. A csóvát a legidősebb fiú vagy ennek hiányában valamelyik hozzátartozó teszi a máglya alá. Mialatt a halott hamvad - a teljes elégés körülbelül két órába telik - a hozzátartozók a legnagyobb közönynyel ülik körül a máglyát, vagy lefekszenek szundikálni, a férfiak pedig a mindig közelben levő számos borbélyok egyikével ott a helyszínén s a borbélylyal szemben a földre kuporodva borotváltatják igen gyér szakálukat, fejüket, sőt hónaljukat is. Mindezért a borotválkozásért kéthárom fillért fizetnek. Hogyha a gyászolók megunják a várakozást, úgy siettetik elő a "drága" tetem gyorsabb elhamvadasát, hogy hosszú piszkafával ütögetik a halott fejét és a keményebb részeket, hogy szétmálljanak és hamarabb égjenek el. Ha a test teljesen elégett s a máglya majdnem elalszik, lelocsolják a Ganges vizével. A maradék megszenesedett fát öreg asszonyok összegyűjtik tüzelésre, míg az esetleg el nem égett emberi testrészecskéket a varjuk ezrei hamarosan eltakarítják. Ehhez a helyhez, hol a halotthamvasztás folyik, pár lépésnyire százával derékig a Gangesben állva végzik a hivők napi imájukat, olykor-olykor megbuknak a folyóban, mely hitök szerint nemcsak a testet, de a lelket is megtisztítja minden szenynyétől. Az imádkozok közül néhányan a parton térdelnek s virágot szórnak a folyóba.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1912. szeptember 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Halotthamvasztás Indiában: Vallásos fürdés kora reggel a Gangesben, Benares mellett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1635x1172 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna