D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0345_0464_pix_Oldal_39_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A berlini fejedelmi nász napjaiból
B e s o r o l á s i   c í m : Berlini fejedelmi nász napjaiból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Viktória Lujza herczegnő, a menyasszony és vőlegénye, Ernő Ágost cumberlandi herczeg
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Willinger
U t ó n é v : Wilhelm
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1943
V I A F I d : 265726244
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-05-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 22. sz. (1913. június 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Viktória Lujza (Braunschweig: hercegné) (1892-1980)
V I A F I d : 22934809
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ernő Ágost (Braunschweig: herceg) (1887-1953)
V I A F I d : 8335489
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : házasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1913
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Berlin
G e o N a m e s I d : 2950159
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A berlini fejedelmi nász napjaiból. - Willinger fényképei.
Viktória Lujza herczegnő, a menyasszony és vőlegénye, Ernő Ágost cumberlandi herczeg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1912 májusában Ernő Ágost herceg bátyja életét vesztette egy autóbalesetben. II. Vilmos német császár részvétnyilvánító táviratot küldött a családnak, megtörve ezzel a két família közötti fagyos hallgatást. A gesztust viszonzandó Ernő Ágost herceg személyesen utazott el a német fővárosba köszönetet mondani a császárnak. Ez alkalomból találkozott a herceg a császár egyetlen leányával és egyben legkedvesebb gyermekével, Viktória Lujza porosz királyi hercegnővel (1892-1980). A herceg és a hercegnő egymásba szerettek; házasságukba a régóta tartó ellenségeskedés miatt csak nehezen egyezett bele a német uralkodó. Az eljegyzés ugyanakkor pontot tett a csaknem fél évszázada tartó porosz-hannoveri ellentét végére, az eseményt 1913 februárjában jelentették be hivatalosan. Ekkor Ernő Ágost herceg hűségesküt tett a német császárnak és elfogadta a felkínált kapitányi pozíciót a porosz "Zieten-huszárok" ezredében, otthagyva a bajor sereget. A porosz huszárezredben egyébként a herceg nagyapja és több felmenője is ezredesi rangban szolgált. A porosz állam visszajuttatta a megszálláskor eltulajdonított családi javakat - főleg festményeket és egyéb műkincseket - a herceg családjának.
1913. május 24-én Ernő Ágost herceg feleségül vette a porosz királyleányt. Az esemény hatalmas pompa közepette zajlott, jóformán valamennyi európai uralkodó részt vett rajta: például a brit király és felesége, az orosz cár és cárné. Az ünnepség egyike volt az első világháborút előtti utolsó nagyszabású uralkodói összejöveteleknek. Ernő Ágost herceg és felesége boldog, harmonikus kapcsolatából öt gyermek született:
Ernő Ágost (1914-1987), később címzetes hannoveri király
György Vilmos (1915-2006), felesége Zsófia görög hercegnő
Friderika Lujza (1917-1981), házassága révén Görögország királynéja
Keresztély Oszkár (1919-1981), felesége Mireille Dutry
Welf Henrik (1923-1997), felesége Alexandra ysenburg-büdingeni hercegnő.
A család előbb a braunschweigi palotában, száműzésük alatt pedig az ausztriai gmundeni birtokon élt meghitt környezetben. Ernő Ágost herceg négy fiúgyermeke közül mindössze egynek, a legifjabb hercegnek nem születtek utódai. A herceg azt is megérte, hogy egyetlen leánya a görög uralkodóval kötött házassága révén görög királyné legyen. Az ő révén a herceg leszármazottjai közé tartozik a spanyol királyné és a címzetes görög király is."
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Willinger, Wilhelm: A berlini fejedelmi nász napjaiból: Az angol király és a német császár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Willinger, Wilhelm: A berlini fejedelmi nász napjaiból: Az angol királyné és a német császárné
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Willinger, Wilhelm: A berlini fejedelmi nász napjaiból: Az orosz czár és a német császár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2553x1720 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna