D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0345_0464_pix_Oldal_43_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Tátra-adriai automobil tura-útról
B e s o r o l á s i   c í m : Tátra-adriai automobil tura-útról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A főintézőség kocsija
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-05-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 22. sz. (1913. június 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közúti közlekedés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pillanatfelvétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : autótúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kirándulás járművekkel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1913
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magas-Tátra
G e o N a m e s I d : 723120
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Tátra-adriai automobil tura-útról. - Jelfy Gyula fölvételei.
A főintézőség kocsija.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Vasárnap kora reggel, szép tiszta hajnali időben kezdődött meg a Magyar Automobil Club idei turautja, mely Budapestről való elindulással Horvátországon át elvezetett az Adriáig, második szakaszában pedig a Magas Tátra felé tartott, hogy azután ismét Budapesten érjen véget.
Harmincöt hatalmas automobil vett részt a turautban, nem emlitve a kisérő automobilokat. A Kígyó-térről indultak el az automobilok, melyekről felvételt készitett a start előtt fényképészünk. Jelen volt a startnál József főherceg, a turaut fővédnöke is.
Öt perccel öt óra után kezdődött meg a start. Kétperces időközökben robogtak el azután a térről a pompás versenyautomobilok; mindegyiken négy-öt utas volt. Nyolc napig tartott a turaut. Vasárnap délután érkeztek vissza az automobilok Budapestre.
A káposztásmegyeri csárdán tul, az országuton volt kijelölve az érkezés végpontja. Lobogókkal ékesitett diszkaput állitottak itt fel. A Magyar Automobil Club tagjain kívül nagy érdeklődő közönség várta az érkező automobilokat."
(Forrás: http://www.huszadikszazad.hu/1913-junius/sport/a-tatra-adriai-turaut)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: A Tátra-adriai automobil tura-útról: Az első induló
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1300x951 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna