D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0465_0581_pix_Oldal_03_kep_0001f.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Bartók Lajos szülőházán elhelyezett emléktábla leleplezése Erdődön
B e s o r o l á s i   c í m : Bartók Lajos szülőházán elhelyezett emléktábla leleplezése Erdődön
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bartók Lajos szülőházának udvara
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-05-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 24. sz. (1913. június 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : udvar (telekrész)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bartók Lajos (1851-1902)
V I A F I d : 121399672
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdőd
G e o N a m e s I d : 3200884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1913
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Bartók Lajos szülőházán elhelyezett emléktábla leleplezése Erdődön. - Jelfy Gyula fölvételei.
Bartók Lajos szülőházának udvara.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Bartók Lajos (Erdőd, Szatmár vármegye, 1851. május 24. - Budapest, 1902. december 31.) költő, drámaíró, szerkesztő. Költőként Petőfi hatását tükröző lírájával tűnt fel.
A lapokban szórványosan megjelent költeményeivel és Az Üstökösbe írt humoros verseivel és dolgozataival figyelmet keltett. 1869-ben Jókai Mór az Üstökös belső munkatársává fogadta, majd a lap vezetését is rábízta. Bartók emellett írt Tóth Kálmán Bolond Miskájába, majd két évig, 1873 decemberétől egészen 1875-ig szerkesztette is e lapot. Így az élclap-irodalom mellett fejlődött Bartók írói tehetsége. Mint politikai szatirikus a Tisza-párt érdekében működött, kíméletlenül ostorozva a Deák-pártot.
Miután a két párt Szabadelvű Párt néven egyesült, a szélső baloldalra ment át és megalapította 1878 elején a Bolond Istókot, amelynek haláláig a szerkesztője volt.
Színművei közül többet a Nemzeti Színház mutatott be.
Lírai leírásainak legkedveltebb tárgya a Felföld, zúgó erdőivel, vadregényes bérceivel, s ebben mintegy Petőfi ellentétéül mutatja magát, aki az Alföld költője volt. Bartók tagja volt 1883-tól a Kisfaludy Társaságnak és a Petőfi Társaságnak, egyszersmind drámakritikus a Nemzeti Színháznál. 1887 és 1896 között függetlenségi párti parlamenti képviselő volt. 1900 és 1901 között a Bolond Istók mellett a Magyarság című lapnak is a szerkesztője volt."
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: A Bartók Lajos szülőházán elhelyezett emléktábla leleplezése Erdődön : Bartók Lajos emléktáblával megjelölt szülőháza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1258x896 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna