D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0825_0984_pix_Oldal_68_kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Országos Levéltárból
B e s o r o l á s i   c í m : Országos Levéltárból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A levéltár erdélyi osztályának helyisége
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-07-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 49. sz. (1913. deczember 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Nemzeti Levéltár
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : levéltár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Országos Levéltárból. - Balogh Rudolf fölvételei.
A levéltár erdélyi osztályának helyisége.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Valamikor régen, a XVIII. század első felében a Clarissa kolostor és a kolostor temploma állottak azon a helyen, a hol ma a levéltár legnagyobb gyűjteménye van. A mikor a kalapos király, II. József a kolostort feloszlatta, 1784-ben a helytartótanács helyiségei költöztek a rendházba.
A kiegyezés után, 1867-ben a minisztériumok kaptak otthont a régi épületben. 1874-ben szervezték meg az Országos Levéltárat, az új intézmény az Országház-utczai oldalon kapott hivatali helyiséget, de mert idővel a levéltár anyaga olyan nagy mértékben szaporodott, hogy mindegyre új és új termekre volt szükség, lassankint a fölgyülemlett iratokat a közigazgatási bíróság épületében, a belügyminisztérium pinczéjében és két bérházban kellett széjjelszórva elhelyezni.
Pár évvel ezelőtt sikerült a tervnek megnyerni gróf Khuen-Héderváry Károly akkori miniszterelnököt, a ki lelkes barátja volt a históriának.
Az új levéltári palota, a melynek létrehozása és a munkálatok helyes irányítása körül kiváló érdemei vannak Horváth Emil államtitkárnak, a bécsi kapu környékén épül föl. Főhomlokzata a Bécsi kapu-téren lesz, oldala pedig a Nándor-utczára néz.
Két részből áll: adminisztrácziós és raktári részből. Maga az épület három emeletes lesz, a raktári helyiségnek azonban tizenkét emeletet építenek. A raktárakat részben vasból, részben vasbetonból, tehát teljesen tűzmentesen építik. Megfelelő helyiségei lesznek a diplomatikai-, kanczelláriai-, helytartótanácsi-, kúria-táblai-, erdélyi-, kincstári-, kamarai-, régi országos- és a nádori osztályoknak, a melyeknek tisztviselői ma szétszórtan, külön épületekben dolgoznak. ...
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. deczember 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Az Országos Levéltárból : A levéltár mai főbejárója
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Az Országos Levéltárból : A régi országház főbejárója
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1189x1436 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna