D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szaz_ev_0382.jpg
C Í M 
F ő c í m : Oktatás a vívásban
B e s o r o l á s i   c í m : Oktatás a vívásban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Joanovics Páltól
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Jovanović
U t ó n é v : Paja
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1957
V I A F I d : 73227213
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Száz év a magyar művészet történetéből
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Száz év a magyar művészet történetéből : 1800-1900 : festészet, szobrászat
S z e r z ő : Szana Tamás
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1901
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vívás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Oktatás a vívásban
Joanovics Páltól.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Joanovics Pál történeti- és genrefestő. Atyja, ki bizonyos fokig maga is művész volt, a bécsi művészeti akadémiába küldte őt, hol éveken át nagy kedvvel és szorgalommal folytatta tanulmányait. Több apró képet festett, de első sikerét csak 1882-ben aratta, midőn egyik képét dijjal tüntették ki az akadémiában. Ekkor határozta el, hogy a történeti festészet művelésére adja magát. hogy a gondolat szerencsés volt, mutatja az, hogy a Szomoru viszontlátás-ért, első történeti genre-képeért, szintén dijat kapott s a festmény, mely időközben a budapesti nemzeti kaszinó birtokába került, megszerezte számára a magyar kormány támogatását. Nem lévén többé arra kényszerítve, hogy apró képeket olcsó árakon készítsen a tehetségét kiaknázó bécsi műárusoknak, 1884. megfestette Oktatás a vivásban c. nagyobb kompozicióját, mely Londonba került s J. számára állandó piacot teremtett a gazdag amateurök városában. Mindenki ugy tekintette őt, mint a montenegrói és albániai népélet festői tolmácsát, s Wallis, a legelső londoni műkereskedők egyike, adott állandó foglalkozást ecsetjének. Az ő ösztönzésére született: a Vén guzlicás, a Vérbosszu s más apróbb képek. Összeköttetései a külföldi műárusokkal 1885. arra indították, hogy Bécsnél élénkebb művészeti központba tegye át a lakását. Igy költözött át Münchenbe, hol legjelentékenyebb festményei: a Kém, a Fegyvertánc, a Nyári idill és az Őrszem készültek. J. mindezekben megragadó hűséggel, költői felfogással, a kompozició és rajz ritka szabatosságával ábrázolja a szláv faj nyers, de festőien érdekes életmódját. (Forrás: kislexikon.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jovanović, Pavle: Albán kardtánczosnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2250x1545 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn