D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0107.jpg
C Í M 
F ő c í m : Loyolai Ignác (1491-1556)
B e s o r o l á s i   c í m : Loyolai Ignác (1491-1556)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ignatius de Loyola (1491-1556)
V I A F I d : 88881025
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szent
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallásalapító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallásalapító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15-16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Loyolai Ignác (1491-1556).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Sokan kérdezgetik ma is, ömlött volna-e annyi vér, ha Loyola Ignác (Inigo Lopez Recalde 1491-1556) mint kapitány hősies halált hal Pampelona ostrománál s ha megsebesült lábát gyógyíttatva, a kórházban regény (a divatos Amadis) helyett orvosai nem a Jézus életét és a Szentek virágát olvastatják vele ? A meggyógyult kapitány a Madonna montserrati képére akasztotta fegyverét, fényes katonaruháját odaajándékozta az első szegénynek, akivel találkozott; zarándoköltözetbe bújt és aszkéta lett. Manresai remeteségében olyanforma lelkiharcon ment keresztül, mint Luther a kolostorban. Végül belátta, hogy testének gyötrése mellett sohasem valósíthatja meg istenes tervét : nem vígasztalhatja a szentföldi keresztényeket, nem térítheti meg zsarnokaikat. De Palesztinából, mint rajongót, 1523-ban maguk a papok utasították ki s ezzel világmisszióhoz juttatták. Koldulva ért haza, hogy 33 éves korában lásson a rendszeres tanuláshoz. Az alcalai egyetemen bölcseletet, a salamancain teológiát hallgatott ; közben az utcán katekizmusra tanította a népet és prédikált. Emiatt kétszer ült az inkvizíció börtönében. Az eretnekség vádja alól felmentették, de utasították, hogy még négy esztendeig tanuljon teológiát. Parisba ment tehát (1528), hol vasszorgalommal pótolta a hiányokat, s évek múlva (1534 augusztus 15) Xavért Ferenc, Lainez Jakab, Lejévre, Salmeron, Bobadilla s még néhány barátja társaságában fogadalmat tett a tisztaságra, szegénységre, a palesztinai mozlimok térítésére, a szíriai keresztények gyámolítására s ha mindezt nem tehetnék, a pápa rendeleteinek feltétlen teljesítésére. Szövetkezetét csak három esztendő múlva nevezte Jézus társaságának, midőn Velencéből, hol hiában leste az alkalmat keleti küldetése megkezdésére, III. Pál pápához ment Rómába. Eretneknek csúfolták, de a pápa a római Sapienza-egyetemen két tanítószéket bocsátott híveinek rendelkezésére. 1538-ban rájuk bízta akkor alapított iskoláinak vezetését, de csak 1540 szeptember 27-én erősítette meg rendjének alapszabályait. Eszerint Jézus társaságának csak 60 tagja lehet, akik tisztaságot, szegénységet s a pápa, mint Krisztus helytartója iránt feltétlen engedelmességet fogadtak. ..."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Loyolai szent Ignác szobra a piarista templom homlokzatán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 759x1042 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna