D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0361.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy szabadkőműves-páholy belseje
B e s o r o l á s i   c í m : Egy szabadkőműves-páholy belseje
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : XVIII. századbeli metszet után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2015-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Filozófia, erkölcs
A l t é m a k ö r : Újkori filozófiák
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabadkőművesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabadságjog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy szabadkőműves-páholy belseje.
(XVIII. századbeli metszet után.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Akkor már igen sokan voltak a szabadkömívesek, akik ház- és templomépítés helyett először, 1717-ben, Londonban vállalkoztak "az emberi szellem kiépítésére": arra, hogy az emberiséget a szabadelvű közműveltségben egyesítsék. A kőmívest az 1723. évi alapszabályok értelmében erkölcsi törvények kötötték s elvárták tőle, hogy, ha feladatát igazán megérti, nem lesz belőle sem "buta istentagadó, sem vallástalan kicsapongó". Ahhoz a valláshoz kell tartoznia, amelyet minden ember elfogad, t. i. derék, hű, becsületes és igazlelkű ember legyen s ne törődjék vele, hogy a különböző nézetüeket és felekezetüeket miknek nevezik. Hű barátságban éljen mindazon elvtársakkal, akikkel a nagy távolság következtében egyébként nem találkozhatnék. 1730-ban az írek, 1736-ban a skótok is megalakították nagypáholyukat s az angol nagypáholyhoz 1740-ben már 140 páholy tartozott. Alkalmasint angolok terjesztették a szabadkőmívességet (free-masonry, franc-maconnerie) Franciaországban is ; az 1736-ban alakított nagypáholyt azonban 1767-ben már bezárták és csak 1772-ben alakult meg a máig is fennálló Grand Orient de France. Portugáliában 1727, Spanyolországban 1728, Svédországban 1735, Németországban 1737, Ausztriában és Magyarországban 1742, Dánországban 1743, Németalföldön 1746 óta s lassankint másutt is alakultak páholyok. Ezek, titokzatos szertartások mellett, vallás-, nemzetiség- és társadalmi különbség nélkül fogadtak be minden eszes és jellemes embert s a nyugodt, de biztos haladás föltételeit zárt ajtók mögött beszélték meg. Szabadságot, egyenlőséget, testvériséget akartak - és tagjaik közé fejedelmeket, államférfiakat, papokat, tudósokat stb. számítottak. Tíz esztendeig Nagy Frigyes volt a berlini páholy nagymestere. XII. Kelemen pápa azonban már 1738-ban kiátkozta a szabadkőmíveseket. Az enciklopédisták és Kant hatása következtében a páholyok világszerte még jobban elszaporodtak (pl. hazánkban 17 páholy működött). Magukba fogadtak egyes titkos társaságokat is és forradalmi szellemben kezdtek működni, mire a fejedelmi tagok nemcsak odahagyták, hanem üldözni is kezdték őket."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sinkovits Roland: Szabadkőművesek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2365x1475 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna