D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : globalis.jpg
C Í M 
F ő c í m : Globális írányelvek, stratégiák
B e s o r o l á s i   c í m : Globális írányelvek, stratégiák
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kovács
U t ó n é v : Kata
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártan általában
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtártörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárhasználat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információkeresés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ország
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : projekt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Globális , európai könyvtári írányelvek, stratégiák Európai országok stratégiái NAPLE /EBLIDA 2009. évi Bécsi deklarációja: 4 ajánlást tartalmaz az Európai Bizottságnak - olyan európai írányelvekre, melyek a korábbi könyvtári finanszirozásra épülnek, hatékonyan használják a meglevő infrastruktúrát -támogatják, az európai könyvtári hálózat megerősítését - biztosítják a könyvtárak fenntartható finanszírozását és politikai támogatását európai szinten - EU országaiban egymással összehangolt kivételekre a szerzői jogszabályok alól Milyen írányelvekre, stratégiákra van szüksége a könyvtáraknak? A könyvtárak nélkülözhetetlenek annak érdekében, hogy az állampolgárok jól informáltak legyenek és a kormányzás átlátható legyen. Ezért ajánlásokat fogalmaz meg a nemzeti, regionális, helyi önkormányzatoknak, nemzetközi szervezeteknek. 2005. Alexandriai manifesztum A közművelödési könyvtár a demokrácia szolgálatában áll. 1994. IFLA/UNESCO A közkönyvtárakról 2002. Glasgow nyilatkozat az információs szolgáltatásról és a szellemi szabadságról EBLIDA 2012-es állásfoglalása a könyvtárakról, melyek az információ és információszerzés legfontosabb forrásai Csehország Finnország Nagy -Brittania Németország -alkotókészség, információhoz való hozzáférés támogatása (könyvtárak közel vannak minden állampolgárhoz, mindenki előtt nyitva állnak) -kreatívitás segítése az oktatásban (élethosszig tartó tanulás, kulturák közötti párpeszéd) -kulturális tevékenységek, a termékek népszerűsítése a közösség legkülönbözőbb rétegei között (bevándorlók integrációjának segítése) -regionális fejlesztés elösegítése -kulturális sokszínűség biztosítása Európában és világszerte - erőforrások fejlesztésének támogatása a kulturális szektorban -kreatívitás segítése a szerzöi jogi kivételek szabályozása révén -Európa gazdag és sokszínű örökségének népszerüsítése -könyvtárak meglevő hálózatának felhasználása az EU prioritásainak alátámasztására Fehér könyv "Közkönyvtárak a tudástársadalomban" Fehér könyv elfogadása, mely leírja a közkönyvtárak európai tudásalapú társadalomban betöltött új szerepét. Tudásközpont Európai Tudásközpont létrehozása a közkönyvtárak számára, mely koordinál, aktuális és megbízható információt nyújt a közkönyvtári szolgáltatásokról, ennek székhelye az EBLIDA-nál lesz. Európai finanszirozású projektek Olyan projektek támogatása, melyek jelentős és fenntartható módon segítik elő a könyvtárak fejlődését. Digitális könyvtár fejlesztési projektek mellett, az újonnan létrehozott on-line szolgáltatások elterjedésének felgyorsítása, széleskörű tanulási lehetőségek biztosítása. Szerzői jog Olyan méltányos szerzöi jogi politika kialakítása, mely figyelembe veszi a jogtulajdonosok jogait, de a könyvtárak számára ésszerű kivételeket tesz. 2009. IFLA/UNESCO Kiáltvány a multikulturális könyvtárról Alapelvek: -közösség szolgálata, kulturális és nyelvi megkülönböztetés nélkül -tájékoztatást biztosítani a felhasználók anyanyelvén - a szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítani a különböző nyelvű közösségek valamennyi tagja számára - a könyvtári alkalmazottak tükrözzék a közösség sokféleségét, legyenek képzettek, együttmüködőek multikulturális könyvtári szolgáltatások jellemzöi: - tudatosan támogatja a kulturális sokszínűséget - anyanyelv tisztelete - különböző nyelvűek harmonikus együttélését segíti -különböző nyelvi, kulturális örökség megőrzését elősegíti -támogatja, befogadja a különböző kulturális háttérrel érkező személyeket, csoportokat -információs műveltséget ösztönöz -nyelvi sokszínüséget támogatja a kibertérben 2008. IFLA Manifesztum A könyvtár a társadalom olyan alapintézménye, mely állománya és lehetőségei révén hozzájárulhat a jó kormányzáshoz, kormányzati tevékenység átláthatóságához, a korrupció elterjedésének megakadályozásához. 1. Könyvtári és információs szolgáltatásokat alapvető fontosságú elemként építsék be az információs társadalommal kapcsolatos stratégiába, politikába, költségvetésbe. 2. A könyvtári rendszereket úgy kell fejleszteni, hogy a legnagyobb hasznot hozza a polgárok és a közösségek számára. 3. Tegyék lehetővé az információhoz való szabad hozzáférést. 4. Információhoz való szabad hozzáférés akadályainak megszüntetése. 5. Ismerjék fel, hogy az információs műveltség és az ezt létrehozó stratégiák fontosak a globális információs társadalom számára. A szellemi szabadság magában foglalja : - gazdag emberi tudást - sokféle véleményt - kreatív gondolkodást - szellemi tevékenységet. -ismeretekre, egyetemes emlékezetre nyíló helyi kapu -legfontosabb szerepe: egyén élethossziglan tartó tanulását és a kulturális fejlődését támogassa - helyi tájékoztatás központja - a könyvtár állományát és szolgáltatásait ideológiai, politikai, vallási cenzúra, kereskedelmi érdek nem befolyásolhatja - szolgáltatásokhoz való hozzájutást mindenki számára biztosítani kell - gyerekek ösztönzése az olvasási készség fejlesztésében - a helyi közösség jólétének szolgálatával a gazdaság fejlődésének támogatása 2004-2010 könyvtárfejlesztési koncepció -strukturált és integrált könyvtári rendszer létrehozása -könyvtári rendszer jogi szabályozásának javítása - közkönyvtári és információs szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés - könyvtárak kommunikációs és információs struktúrájának javítása - könyvtárak bekapcsolása az elektronikus kormányzati szolgáltatások közvetítésébe Finn Közkönyvtári Politika 2015. - a jövő kihívásaira a könyvtárak válaszokat tudjanak adni szolgáltatásaikkal, gyűjteményükkel - könyvtár -állandó megújulás mellett -meghatározó folytonosságot képvisel, növeli az értékét - könyvtári szolgáltatások folyamatosan változnak, mert követik a használói szokások, igények változását - könyvtár minden megnyilvánulását a felhasználók formálják - a könyvtár tanulási, találkozási hely, ezért hozzájárul a tanuláshoz, megfelelő munkavégzéshez, a társadalomba való beilleszkedéshez 2003-2013 Stratégia és cselekvési terv Framework for the Future - aki könyvet keres, garantáltan hozzáférhet ahhoz a könyvtáron keresztül, akár kapható akár nem - minden kisgyermek meghívása a könyvtárba, hogy bekapcsolódhasson a korai olvasásfejlesztési programokba - házi-feladat klub a diákok számára - biztos kezdés program az olvasás ösztönzésére - bármely közösségi csoport fordulhat a könyvtárhoz segítségért, ha közösségi információtartalmat szeretne létrehozni, szolgáltatni, kezelni - bármely állampolgár on-line kapcsolódhat a kormányzati szolgáltatásokhoz, részt vehet vitákban, konzultációkban a könyvtár révén - országos on-line tájékoztatási szolgáltatások jelszavak: -megfelelés a közösség igényeinek -könyvtárak fontosságának tudatosítása -korszerűség -hatékonyság -változás felgyorsítása 2003. Bibliothek 2007 program 2006-2015 Integrált digitális környezet kialakítása a felsőoktatási, tudományos és szakkönyvtárak fejlesztése során - könyvtárak erőteljes bevonása az országos oktatási és információs politikába - a könyvtári szolgáltatások minőségének javítása - hatékonyság fokozása Norvégia - könyvtárak tanulási forrásközpontok - digitális tartalom, webes szolgáltatás fejlesztése - kultúra és irodalom könyvtári terjesztésének további fejlesztése - a társadalmi elfogadás, integráció, kultúrális sokszínűség támogatása - börtönkönyvtári szolgáltatások erősítése -A könyvtár alapvető kötelezettsége a szellemi szabadság biztosítása elméletben és a gyakorlatban is. - A könyvtári szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek faji, etnikai, nemi hovatartozás megkülönböztetése nélkül. - Könyvtári anyagok, szolgáltatások létrehozásakor a szakmai szempontok az írányadóak, nem a politikai, erkölcsi, vallási nézetek.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vargáné Nánási Mária: Az Alexandriai könyvtár története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 79
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 79
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet