D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 101_220_pix_Oldal_22_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jáva sziget építészeti remekei
B e s o r o l á s i   c í m : Jáva sziget építészeti remekei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bodobudur pagodája
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-07-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 8. sz. (1914. február 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pagoda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : buddhizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jáva
G e o N a m e s I d : 1625822
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Indonézia
G e o N a m e s I d : 1643084
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jáva sziget építészeti remekei.
Bodobudur pagodája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A nagy templom építésének idejét Krisztus után a 8-10-ik századba teszik s nagyon valószinü, hogy ind-buddha művészek készítették. A Buddha-vallás hanyatlása miatt a nagy mü nem készülhetett el teljesen, bár a hiányzó részek száma igen csekély. Az építészeti részeket nem számítva, tisztán azok a szobrászati munkák, melyek Buddha (Sakja-Muni) élettörténetére vonatkoznak, 1036 darabból állanak. Ezeken kivül vannak másfél méter magas fülkék, benne Buddha szobrai, egy-egy köböl faragva, a mint keresztbevetett lábakkal lótus párnáján ül.
A kilencz emelet közül a három-négy alsó a legépebb. Az egészet köröskörül kövekkel kirakott árok környezi, azon a négy homlokzat közepének megfelelően keskeny köhidak vezetnek a szűk feljáróra. Az egész szürke, egyenetlen nagyságú és négyszögletes trachyt - kövekből épült, melyek minden vakolat nélkül rakattak egymásra. Az első terrasz két méter széles. Nagy kőlapok borítják s külső oldalán meglátszik, hogy ott gerébfalnak kellett lennie. A belső oldalon az egész falat domborművek borítják, melyeket oszlopocskák és diszitmények választanak el egymástól s felettök lépcsőzetes párkányzat domborodik, melyet sokféle kisebb-nagyobb épület koronáz. Mind a négy oldal közepén négyszögletes ajtón át 12 lépcső visz a második emeletre, melyet magas gerebfal vesz körül. A belső fal diszitése igen hasonló az előbb emlitetthez, csakhogy itt két sorban egymásfölött vannak a domborművek, melyeket igen szép diszitmények, kerethez hasonlóan választanak el egymástól. így jutni föl lassanként emeletről emeletre mindenik keskenyebb, mint a másik, az ötödiknél a négyszögletes alak körré változik át, a keskeny folyosók nem ismétlődnek többe, a három legfelsőbb emelet nyitott terraszán óriás kö-lótusvirágok, haranghoz hasonlóan, mindig egy kört alkotnak. E három emelet teljesen hasonlít egymáshoz. Itt is széles kőlapok szolgálnak kövezetül s különös gondot fordítottak rá, hogy az esővíznek lefolyása legyen. Mindenik emelet csak másfél méterrel emelkedik a másik fölé s mindenütt 7-7 lépcső van. A lótusvirágok egymástól egyenletes távolságban emelkednek, összesen 72, mind harang, vagy kupolaalaku, benne Buddha ülő köszobra. Az utolsó, kilenczedik emeleten csak egy, de igen nagy kupola létezik, kétségkivül a szentély főpontja. Alapja 15 méter átmérőjű, magassága 8.30. Oldalai nincsenek átvésve, mint a többieknél, hanem az egész kupola zárt egészet képez s benne Buddha óriási szobra, mely azonban nem fejeztetett be egészen. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. szeptember 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Buru-Budor templom Jáva szigetén
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Borobudur
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2420x1673 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna