D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 201_300_Oldal_49_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kalocsai observatoriumból
B e s o r o l á s i   c í m : Kalocsai observatoriumból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Meridián-szoba
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-12-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 30. sz. (1894. július 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Csillagászati kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csillagvizsgáló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csillagvizsgáló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : meridián-műszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : meridián-műszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kalocsa
G e o N a m e s I d : 3050719
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kalocsai observatoriumból.
Meridián-szoba.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Alapos megvizsgálás folytán kitűnt, hogy a főgymnázium épületének közepén levő lépcsőház igen szilárd építmény; az ment tehát határozatba, hogy a csillagászati observatorium helyiségei a lépcsőházra s a főgymnázium második emelete fölé építtessenek. Az épület az 1878-ik év őszén már készen is állt.
A 11.6 méter széles és 16.3 méter hosszú observatorium téglafalazata 3.3 méternyire emelkedik a főgymnázium fölött; két szoba fölé még két kupola van fölépítve, melyeknek alsó része szilárd falból, felső része pedig egy-egy forgatható dobból áll. A kupolák falmagassága a földtől 19.6 méter, a padlás színjétől 5.2 méter. Az egész épület lapos fémfödéllel van ellátva, valamint a kupolák dobjának külseje is fémmel van borítva.
Az observatorium helyiségei.
A helyiségek beosztása a következő :
1. Délkeletnek az első szoba a délkör-messzelátócsö fölállítására van szánva.
2. Éjszaknyugat felé a második szoba, épen a nagy kupola alatt, a csillagászati segédeszközök elhelyezéséra rendeltetett.
3. A harmadik szoba az "első-verticai", vagyis a kelet-nyugati irányú megfigyelésekre rendeztetett be; a hasadék alatt tehát megfelelő szilárd oszlop-állványnyal van ellátva, mint az 1. számú szoba, és a két kupola.
4. és 5. A harmadik szobánál, délnyugati irányban, két új szoba van, melyeket Császka György érsek építtetett, mintegy zálogául annak, hogy ez intézet fejlődését ő is előmozdítani szándékozik. - A 4-ik számú szoba a gépészeti munkák végzésére van berendezve és a szükséges szerszámokkal ellátva; - az 5-ik számú a a csillagász dolgozó-szobája.
6. Innét ismét délkeletre van a könyvtár, és a 7-ik sz., vagyis a kisebb kupola alatt, a fényképészeti kamara. - Szintén a kis kupola alatt, de egy emelettel lejebb van a szolga szobája. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. julius 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Mike Mihály: Képek Kalocsáról : Az observatorium éjszak-keletről tekintve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 758x1039 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna