D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 201_300_Oldal_77_kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A debreczeni kereskedelmi akadémia új épülete
B e s o r o l á s i   c í m : Debreczeni kereskedelmi akadémia új épülete
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-12-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 34. sz. (1894. augusztus 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Kereskedelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : iskolaépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akadémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereskedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Debrecen
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A debreczeni kereskedelmi akadémia új épülete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Első helyen említendő a kereskedelmi akadémia palotája, melyben most a tanszerkiállítás fő csoportja van. A 170,000 frtba került szép intézet a templomtér nyugati oldalát díszíti. Két külön épületből áll: egyik a keskeny homlokzattér ügyes fölhasználásával szerkesztett főépület, melynél a tervező Gerster Kálmán budapesti műépítő a külső nehézségeket teljes szerencsével győzte le, másik a keskeny, hosszú telekre a főépülettől bentebb állított két-emeletes iskola mintaszerű beosztásával, tökéletes világításával, szellőztetésével és fűtésrendszerével.
A főépület ékes része a nagy díszterem, melyet Mirkovszky Géza freskóképei ékesítenek. Magyarország kereskedelmének korszakait ábrázolják a kiválóan sikerült falfestmények."
(Forrás: Vasárnap Ujság, 1894. augusztus 26.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Reál Kereskedelmi Iskola (1873-1887)
1870-ben a Kereskedő Testület benyújtott egy kérelmet a Tekintetes városi Tanácshoz a vasárnapi iskolán kívül egy nyilvános kereskedelmi reál tanoda felállítására. Többszöri kérelem benyújtása után 1873. július 18-án hagyták jóvá a megalapítást. Épp ezért Debrecen a főváros után az első város, amely önálló kereskedelmi iskolával dicsekedhet. Majd 1873-1887-ig Kereskedelmi Középiskolaként működött. A tanítás 3 évfolyamon zajlott volna, azonban csak 10 tanuló jelentkezett ezért a város az iskola segélyezését megtagadta. Az 1873-74. tanév tudott elindulni és az ezt elkezdő tanulók már az érettségi vizsgálatot is itt szerezték meg. 1880 óta rendkívüli tantárgy lett a gyorsírás.
Kereskedelmi Akadémia (1886-1902)
1886. június 5-én a kereskedelmi minisztérium kereskedelmi akadémia címmel ruházta fel az iskolát. Új igazgatója dr. Bayer Ferenc. Az iskola tanulólétszámát Debrecen és 46 vármegye adta. Az 1889-90-es tanévben 156, az 1890-91-es tanévben 165 és az 1891-92-es tanévben 188 tanulója volt az iskolának."
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: A debreczeni állami főreáliskola épülete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1021x750 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna