D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_48_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A 44-es Albrech herczeg a harczvonalban felállítva
B e s o r o l á s i   c í m : 44-es Albrech herczeg a harczvonalban felállítva
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A pilis-csabai táborban megtartott 150 éves jubileum alkalmával, 1894. augusztus 27-én
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zelesny
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 43. sz. (1894. október 28.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Albert (Ausztria: főherceg) (1817-1895)
V I A F I d : 10656994
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894. augusztus 27.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Piliscsaba
G e o N a m e s I d : 3046353
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Albrecht főherczeg a nevét viselő 44-ik gyalogezred tisztjei körében. (A pilis-csabai táborban megtartott 150 éves jubileum alkalmával, 1894. augusztus 27-én.).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Somogymegye törzsgyökeres magyar fiaiból álló ezred ez év augusztus hó 26-án ülte meg 150 éves fenállásának örömünnepét, fényes katonai pompával, a pilis-csabai táborban.
Másnap reggel az ezred zenekara ébresztővel járta be a tábort. Majd nyolcz órakor kivonult az ezred a régi tábor előtti gyakorló-térre, hol csakhamar a harsány "General mars" jelentette Lobkovitz hadtestparancsnok érkeztét, ki a jelentés átvétele után szemlét tartott az ezred fölött.
Ezután kezdődött a tábori mise a híres custozzai sátor alatt. Egyik képünk ép azt a jelenetet ábrázolja, a mint a fényképész a nagy számú tábornoki karral az ezredet megörökíti."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. október 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zelesny Károly: Albrecht főherczeg a nevét viselő 44-ik gyalogezred tisztjei körében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2016x1251 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna