D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_74_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A New-York Biztosító-Társaság palotája
B e s o r o l á s i   c í m : New-York Biztosító-Társaság palotája
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Részlet a kávéházból Eisenhut és Mannheimer mennyezeti festményeivel
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Eisenhut
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1903
V I A F I d : 10597289
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Magyar-Mannheimer
U t ó n é v : Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1937
V I A F I d : 95825363
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 46. sz. (1894. november 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : New York-palota
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kávéház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 7. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A New-York Biztosító-Társaság palotája.
Részlet a kávéházból Eisenhut és Mannheimer mennyezeti festményeivel.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A legpompásabb része azonban a palotának a New-York-Kávéház, mely olyan pazar fénnyel van berendezve, hogy párját ritkítja az egész kontinensen.
A belső színezés lehetőleg diskrét, világos és szép keretét képezi a pompás mennyezet-festményeknek, a melyek Mannheimer Gusztáv és Eisenhut Ferencz festőművészek alkotásai. Öszszesen hét nagy, 14 négyszögméteres falfestmény díszíti a mennyezetet. A művek dekoratív hatása kifogástalan s kompozicziójukban is sok ötlet van. Legsikerültebb a kávéház belső csarnoka fölött elhelyezett két falfestmény a vidám zene és a szerelem allegóriája. A többi kép közül egyikén bachansnők, másikon incselkedő faunok láthatók, réten bárányokkal játszó gyermekek a gondatlanságot és jókedvet jelképezik, egy géniusz alakú lenge ruhás nő pedig Newyorkiát, mint a művészetek barátját ábrázolja. A sok tarkaság mellett feltűnő egy holdvilágos kompoziczió a bárányfellegek közt repülő gyermekrajjal és egy előtérben alvó nővel, a ki az álom személyesítője.
Ezeket a falfestményeket szépen egészítik ki a női termekben a gyönyörű kézimunkával készített hímzett selyem mezők. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. november 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : New York-palota
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : uzo19: New-York palota Budapest
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1116x934 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna