D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_53_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Mátyás-templom környéke
B e s o r o l á s i   c í m : Mátyás-templom környéke
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szent István király tervezett emlékének előnézete
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A budavári Mátyás-templom környékére tervezett főlépcső a fedett folyosókkal és balra Szent István király emlékével
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A budavári Halász-bástya déli sarka Szent István király emlékével és a saroktornyokkal.
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Schulek
U t ó n é v : Frigyes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1841-1919
V I A F I d : 61469468
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 43. sz. (1894. október 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 1. kerület. Mátyás-templom
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Mátyás-templom környéke
Szent István király tervezett emlékének előnézete.
A budavári Mátyás-templom környékére tervezett főlépcső a fedett folyosókkal és balra Szent István király emlékével.
A budavári Halász-bástya déli sarka Szent István király emlékével és a saroktornyokkal.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Schulek tanár nagyszabású tervezete méltó kiegészítése lenne fővarosunk büszkeségének, a restaurált ősi koronázó-templomnak. A Mátyástemplom környékének rendezése e terv szerint három részből állana:
1. Egy kétágú, nagy, szabad lépcső, mely a templom hátuljától, az úgynevezett Halászbástyáról a Várhegy oldalán az Albrecht-ut felső kanyarodására vezetne le, s mely nemcsak díszül, hanem egyszersmind új és kényelmes közlekedő-vonalul is szolgálna föl a várba és le a várból.
2. E lépcsőről két oldalra futó fedett folyosók, melyek a Halász-bástya szegélyező falain emelkednének, nyitott oszlopsorokon nyugvó boltozattal, e fölött pedig sétálásra alkalmas terraszszal; a folyosók sarkait kúpos födelü pavillonok, illetőleg tornyok foglalnák el, mindez olyan középkorias elrendezéssel, a milyenek az akkori kolostorok keresztjáró folyosói voltak, s igy szép összhangban volnának a szintén középkorias művészetű főegyházzal.
3. Harmadik főrésze a tervezetnek Szent István király emléke, mely a Halász-bástya déli terének a közepére, a templom hátuljától csekély távolságban volna állítva s egy meszsziről látható magas süveggel boltozott, alsó részében nyitott csarnok volna, alatta pedig egy lépcsőzetes emelvényen a szent király ülne trónuson, áldólag nyújtva ki jobbját az előtte terülő főváros, illetőleg a határtalan messzöségig belátszó ország felé."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. október 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fontana : A budavári Mátyás-templom 1686-ban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budavári Mátyás-templom 1725-1841
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budavári Mátyás-templom főhomlokzata 1841-1873 közt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A déli (Mátyás-) torony a déli előcsarnok belső kapujával a budavári koronázási templomban, az újjáépítés előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2234x1597 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna