D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_56_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Russ-féle különítmény, melyet önálló feladatokkal bíz meg a hadvezetőség
B e s o r o l á s i   c í m : Russ-féle különítmény, melyet önálló feladatokkal bíz meg a hadvezetőség
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Russ népfölkelő hadnagy tisztjei között Csernovitz utczáján
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 62. évf. 17. sz. (1915. április 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szakács Zoltán
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mokan-Morcán Traján
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szőts Andor (1881-?)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hyna Károly (1881-1924)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Russ Viktor (1840-1920)
V I A F I d : 187337320
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1915
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Russ-féle különítmény, melyet önálló feladatokkal bíz meg a hadvezetőség. - Jelfy Gyula, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvételei.
Russ népfölkelő hadnagy tisztjei között Csernovitz utczáján. (A jobbról második alak Russ hadnagy, fehér lovon.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Russ alatt négy beosztott tiszt szolgált, akik a csapat egyes részeit vezették. Helyettese Hyna Károly tisztjelölt, aki korábban főhadnagyi rendfokozatot viselt, de leszerelt és hasonlóan a parancsnokához a háború kitörésekor önkéntes népfölkelőként vonult be. Korábban Ganz gyári főtisztviselő, aki a harcokban elnyerte a nagyezüstöt. A huszárok parancsnoka Szőts Andor honvédhuszár főhadnagy, aki a 3. népfölkelő honvédhuszár osztályból került ide. Az 53 éves legényember civilben, a Földművelésügyi Minisztérium szőlészeti felügyelő hivatalnoka volt. Dr. Mokan-Morcán Trajan, topánfalvi ügyvéd, népfölkelő hadnagy a gyalogság parancsnoka. A gépfegyveres osztagot a Ludovikát frissen végzett 18 éves Szakács Zoltán hadnagy irányította. A bácskai fiú eredetileg huszártisztként végzett."
(Forrás: https://nagyhaboru.blog.hu/2018/03/15/russ_viktor_es_portyazo_kulonitmenye)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Russ Viktor, a bukovinai harcok legendás hőse
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2552x1786 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna