D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 401_496_pix_Oldal_16_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lionardo da Vinci bronzlovasának lóalakja hátulról nézve
B e s o r o l á s i   c í m : Lionardo da Vinci bronzlovasának lóalakja hátulról nézve
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Leonardo
U t ó n é v : da Vinci
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1452-1519
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 63. évf. 27. sz. (1916. július 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1506
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lionardo da Vinci bronzlovasának lóalakja hátulról nézve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Leonardo da Vinci legszebb férfikorának harmincz esztendején át küzködött a lovasábrázolás nehéz problémájával. 1483-tól 1499-ig Milanóban Francesco Sforza óriási méretű lovasszobrán dolgozgatott, számtalan rajzot és kis modellt készített hozzá s elkészült a teljes nagyságú agyagmodellel is. A Sforza - dinasztia bukása folytán azonban a bronzba való öntésre nem került a sor s az agyagmodell, mely a kortársak határtalan bámulatát vívta ki, csakhamar tönkrement.
1506-tól kezdve pedig ismét egy bronz lovasszoborral foglalkozik, melynek Gian Giacomo Trivulzio nagyszabású síremlékére kellett volna kerülnie. E szoborhoz is készített rajzokat és kis modelleket, s ez utóbbiak közül egyet a sors szeszélye, mely Leonardo művei közül oly sokat pusztított el, mégis megmentett. A Ferenczy - gyűjtemény bronzlovasa, mint azt Meller Leonardo rajzai és följegyzései alapján kétségtelenül bebizonyította, a Trivulzio emlékhez készült tanulmány-modell.
E kis szobor, melynek képét itt találja olvasónk, 1506 körül készült s Leonardo szobrászművészetét ép úgy, mint kedvencz témáját, a lovasábrázolást a fejlődés tetőpontján mutatja be. A Sforza-emlék lovasszobra a rajzok tanúsága szerint még reliefszerüen volt komponálva ; a Trivulzio - emlékben Leonardo felfogása már teljesen plasztikus s olyan megoldást tervez, hogy a lovasszobor minden oldalról, elülről és hátulról is, kielégítő nézeteket nyújtson. A művész a ló mozgását és formáit rendkívül fokozza; a paripa, mely merészen szétfeszített hátsó lábain ágaskodva, a láthatatlan ellenségtől megriad, hatalmas formáival, sárkányszerü duzzadt nyakával, a kifejezés páratlan erejével teljesen egyezik ma mester ilynemű késői rajzaival. A lovas, kinek sárkánysisakja Leonardo régi kedvencz motívuma, a ló vak riadtságával szemben a rettenthetetlen bátorság képviselője. Merészen az ellenfél elé hajol, s mélyen behúzott hasával, jellegzetes arczával, izmai játékának souverain modellálásával ismét egy egész sor kétségtelen Leonardo - rajzzal van a legszervesebb összefüggésben."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1916. julius 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Leonardo da Vinci: Lionardo bronzlovasa oldalról nézve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1213x1575 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna