D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 705_847_pix_Oldal_75_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A primási képtár külföldi mesterei
B e s o r o l á s i   c í m : Primási képtár külföldi mesterei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Madonna
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Giampietrino
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1495-1521
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Foppa
U t ó n é v : Vincenzo
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1427?-1515?
V I A F I d : 95747638
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Rosetti
U t ó n é v : Giovanni Battista
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1475?-1545
V I A F I d : 96216334
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 63. évf. 52. sz. (1916. december 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária (Jézus anyja)
V I A F I d : 52482731
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1916
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A primási képtár külföldi mesterei.
Giampietrino: Madonna. Vinzenzo Foppa: Madonna. Giov Batt. Rositi: Madonna (1507).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A primási képtárat úgy alapították s Csernoch érsek ma is úgy fejleszti, hogy e kettős követelmény érvényre jut benne. A képtár középkori magyar anyaga az országban ma még egyedül áll; ezeknek megtekintésére nemcsak Pestről fogunk az esztergomi várhegy alá zarándokolni, de a külföldről is csudájára fognak járni s látni fogják az új tanulságot, hogy a jó európai átlaggal egyenrangú középkori festészetünk volt. Másik egyéni látványossága lesz a magyar közműveltségbe hatékony tényezőként kapcsolódó új képtárnak a kései nazarénus festők csoportja, bécsiek, düsseldorfiak s az egyetlen magyar nazarénus, Szoldatics.
A primási képtár itt bemutatott olasz, remekei bármely nagy képtárnak díszére válnának. Vincenzo Foppa gyermekét imádó Madonnája elmélyült lelki életet tükröz; finom félárnyékokban gazdag hamvasszürke tónusa a lombardiai művész festőileg legértékesebb alkotásává avatja. Gianpietrino Madonnája lebilincselő bájával és festői fényhatásával Lionardo da Vinci milanóikörét képviseli a legszerencsésebben. A hatása alatt fejlődött Gio. Batt, Rositi esztergomi képe - Olaszországot kivéve - unikum ; ott is csak két elrejtett helyen található egy-egy műve, úgy hogy a képtár a feledésből ássa ki ezt a művészt. ... "
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Liezen-Mayer Sándor: Ujabb magyar festők az esztergomi primási képtárban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2632x1273 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna