D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 209_320_pix_Oldal_03_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a gyulafehérvári Batthyányeumból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a gyulafehérvári Batthyányeumból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A csillagda nagyterme
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kerny
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1963
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-12-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 65. évf. 14. sz. (1918. április 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Csillagászat általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Batthyaneum
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : csillagászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gyulafehérvár
G e o N a m e s I d : 686578
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a gyulafehérvári Batthyányeumból. - Kerny István felvételei.
A csillagda nagyterme.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A gyulafehérvári vár északi részén magasan emelkedik ki a Batthyányeum ódon fala; letűnt századok viharos évei elmultak felette, de az erős, sárga falak megőrizték a katholikus egyház értékes kincseit. Itt nyer elhelyezést a híres könyvtár és a csillagda.
Gróf Batthyány Ignácz püspök nevéhez fűződik a Batthyányeum megalapítása. A nagynevű főpap azt hitte, hogy sikerülni fog Gyulafehérvárt újból Erdély tudományos központjává tenni és lehetséges lesz arra a magas polczra emelni, melyen Bethlen Gábor korában állott.
Batthyány a könyvtár és a felállítandó csillagda számára a trinitarius zárdát szemelte ki, a mely akkor a katonai kincstár tulajdonában volt 1792-ben Batthyánynak sikerült kieszközölni, hogy az egészet átadják neki; a zárdát papnöveldének, a templomot könyvtárnak és csillagdának alakíttatta át.
A kétemeletes épület dél felé néző részén Batthyány egy harmadik emeletet építtetett, a mely azonban csak az épület fele részére terjedt ki, itt rendezte be a csillagdát. A csillagda egy nagy teremből, két kamrából és egy terraszból állott. A csodaszép faragott bútorok, régi csillagászati eszközök tanúságai az elmúlt idők nagy napjainak. Ma a csillagdában lévő műszerek már elavultak, pontos, tudományos megfigyelésre nem eléggé alkalmasak. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1918. április 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kerny István: Képek a gyulafehérvári Batthyányeumból : A Batthyányeum épülete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1525x1175 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna