D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_oldal_13_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mi készül a műtermekben?
B e s o r o l á s i   c í m : Mi készül a műtermekben?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Böhm Rita műtermében
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-03-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-04-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 67. évf. 2. sz. (1920. január 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Boemm Ritta (1868-1948)
V I A F I d : 96248865
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mi készül a műtermekben?.
Böhm Rita műtermében.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nem messze Telkessy Valér műtermétől dolgozik szorgalmasan Boemm Ritta. Pointirozó technikával készült képein frisseség, elevenség ül. Jobbára interieurökön dolgozik, a közönség az utóbbi időben különösen nagy szeretettel keresi az interieuröket. Boemm Ritta különös és kétségkívül nagyszerű technikája talán egyedül áll ma Magyarországon és bizonyos, hogy az ő megoldása művészi szempontból elsőrangúan sikerült technika.
Boemm Ritta, a ki a zenéhez talán épen úgy ért, mint a festészethez, - a drezdai zeneakadémiát végezte - most egy nagyobb kompoziczió vázlatán dolgozik. Beethovenről készít egy monumentális, három részből álló nagy képet és már a vázlaton meglátszik, hogy sötét tónusú témákat az ő technikájából milyen könnyen lehet színesen és nagy elevenséggel megcsinálni.
A művésznő nyáron Sümegen volt, a hol Darnay Kálmán nevelte már a közönséget. Sümegen nagyon sokat festett Boemm Ritta, de képeinek nagy része ott maradt, ő viszont pénzzel és - a mi még tán fontosabb - élelmiszerrel alaposan megrakodva érkezett haza. Sümegi stúdiumai után azért még most is sok szép dolgot készít idehaza. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1920. január 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Boemm Ritta: Budai részlet
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Boemm Ritta: Jézus megkisértése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1055x742 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna