D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_oldal_29_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mi készül a műtermekben?
B e s o r o l á s i   c í m : Mi készül a műtermekben?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kacziányi Ödön műtermében
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-03-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-04-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 67. évf. 4. sz. (1920. február 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kacziány Ödön (1852-1933)
V I A F I d : 142144782943048358105
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mi készül a műtermekben?
Kacziányi Ödön műtermében.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kacziány Ödön műtermében több készülő kép várja a befejezést. A mester, a ki szorgalom tekintetében túltesz sok fiatal piktoron, maga mondja, hogy életének egyik legnagyobb munkájához fogott hozzá. A vizözönről akar egy hatalmas vásznat festeni. A vázlat már el is készült. Éjjel van, holdvilágos, veszedelmes éjjel, kétségbeesett emberek veszik körül Noé bárkáját, egy hegytetőn remegnek a haláltól azok, a kiket még nem ért utói az ár. Az ordító oroszlán mellett ott jajveszékel gvermekével a karján a kétségbeesett anya. És nincs menekvés. Az ár egyre nő és a bárkában már nincs hely az új jövevények számára...
A már vászonra került dolgok között egészén új a megoldása az Utolsó itéletnek, azután nagyon szép a Krisztus a lángok között czímű kép, a mely a háborút allegorizálja. Egy lerombolt templom kövei között, feltörő lángok glóriájában áll a kereszt, rajta a Megváltóval. A gondolat : valahányszor romba döntenek egy templomot, Krisztus mindannyiszor keresztre feszíttetik...
A mester különben nem egyedül dolgozik műtermében, ugyanitt készíti munkáit leánya : Kacziány Adrienne, a ki csendéletképeket fest és technikájában művészi tökélyre vitte. Különösen az almák festésében speczialista. Most külföldre készül. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1920. február 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kacziány Ödön
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1065x739 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna