D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_oldal_29_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mi készül a műtermekben?
B e s o r o l á s i   c í m : Mi készül a műtermekben?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dudits Andor műtermében
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-03-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-04-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 67. évf. 4. sz. (1920. február 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Dudits Andor (1866-1944)
V I A F I d : 25823844
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mi készül a műtermekben?
Dudits Andor műtermében.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Dudits Andor műtermében több kompoziczió készül. Ezek között méretre és mű-művészi kidolgozásra egyaránt leghatalmasabb az a nagy vászon, a melyen a forradalom csődjét oldja meg a művész. Jakobinus-sapkával a fején harczol a csőcselék a barrikádokon, folyik a vér, emberek pusztulnak és feltűnik a tömegek mögött a halál, a ki minden forradalomban egyedül marad győztes. Hasonló témája van Dudits Andor egy másik képének is. Ezen a nyugvó, a békés város van előtérben. A mit sem sejtő polgárokra rátörnek a hódítók, velük együtt jönnek a démonok, a kik átkos kezükkel tüzet és pusztulást szórnak a nyugvó városra.
Dudits Andor különben történelmi kompozicziókon dolgozik. Egyik készülő vászna a fiatal Rákóczi csatába indulását örökíti meg. Rákóczi Ferencz mögött feltűnik Zrínyi Ilona, a ki fájdalommal, de mégis büszkén vesz búcsút fiától. A művész a magyar történelem egyes jeleneteit akarja most vászonra festeni, ezekben az időkben ő is a múltban keres vigasztalást és erőt a jövendőre. Művészete ezen a téren bámulatosan nagyszerű és történelmi képeink között Dudits Andor nagyszerű vásznai a legértékesebb munkák mellé sorakoznak. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1920. február 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: A Műteremház művészei : Dudits Andor műtermében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1053x744 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna